biologisk mångfald

på Jädra Prästgård​

Biologisk mångfald är väldigt komplext. Vi tror att om vi skapar många varierande miljöer på gården så kommer det också att leda till ökad biologisk mångfald, fler växt och djurarter. Vi vill också gynna den genetiska variationen inom arterna. Mångfalden gör naturens och
jordbrukets ekosystem mer motståndskraftiga.

Hela odlingssystemet ska gynna den biologiska mångfalden

Vi har små fält, många olika grödor, bevarar dikeskanter och bryn, gynnar sälg, rönn, slån och andra blommande växter. En lång och varierad växtföljd och blandade ettåriga och fleråriga
grödor ger fler blommor och mer varierade miljöer och gynnar också mångfalden i själva jorden.

Att tillåta en del ogräs är
också biologisk mångfald. Vi samlar sten på åkern till rösen. Vi är på gång att plantera träd och buskar på åkermarken och att skapa lärkrutor för fåglar som bygger bo på åkermarken.

Våtmarken

Det är idag stor brist på våtmarksmiljöer i odlingslandskapet. Vi
har anlagt en våtmark på åkermark och två mindre dammar i beteshagarna som gynnar grodor, fåglar, insekter och växter som trivs där. Vi har planterat in lämpliga växter och sköter
våtmarken. Redan nu kan vi se nya plantor, fåglar och insekter som har flyttat in.

Gynna pollinerande insekter

För humlor, bin och fjärilar har vi sått blommande kantremsor kring åkrarna. Vi sparar skogsbryn och åkerholmar.

Våra grödor är varierande
och många är blommande. Speciella boplatser för insekter är på gång.

kultursorter

Vi odlar flera gamla svenska kultursorter. Kultursorter
har en betydligt större genetisk variation än mer
förädlade sorter, och bidrar på så sätt till ökad
diversitet hos jordbruksgrödorna själva.

Betesmarken

Gamla betesmarker är där mångfalden är som störst.
Här betar olika djur, kor, hästar och får. Vi sparar
gamla grova ihåliga träd, lämnar död ved, bygger s.k.
faunadepåer (högar med död ved). Vi har röjt fram ett
gammalt skogsbete med mycket hassel, sälg och
blommande växter.

skogen

Vi kalhugger inte. Vi håller på att göra om vår skog till naturnära skog där man plockar träd när de är färdigväxta. Vi omvandlar planterad skog till en skog med många olika trädarter, sparar lövträd, röjer fram sälg som är viktig för pollinerare, låter träd
finnas i många åldrar. Vi lämnar död ved, stående och liggande
och vårdar de gamla träden, lämnar framtida vårdträd.

Ekologisk odling

Vi är certifierade för ekologisk odling. På en
ekologisk gård finns i genomsnitt 30 procent fler
arter av växter, fåglar och pollinerare än på en
konventionell gård, och hela 50 procent fler arter
om man räknar med endast växter och pollinerare.

Scroll to Top